1cbfad7e988844aaa62c0bff2e833d03

ประวัติ : Album

旅行が趣味です。

อุปกรณ์กล้องถ่ายรูป

OLYMPUS E-510

ไฟล์แบบออนไลน์

ภาพถ่าย
 • ไต้หวัน,ทวีปเอเชีย,เอเชีย 29125214
 • น้ำตกที่พอเพียง 29124698
 • สถานี Ruiyu 29124451
 • ไต้หวัน,ทาง,เส้นทาง 29117866
 • ไต้หวัน,ทาง,เส้นทาง 29117853
 • ข้าม,สัญลักษณ์,ป้ายกลางแจ 27727970
 • เวียดนาม,อาคาร,ทวีปเอเชีย 27724471
 • เฮลิคอปเตอร์,เวียดนาม,อาคาร 27724244
 • เวียดนาม,จักรยานยนต์,ขี่จักรยาน 27724061
 • เวียดนาม,ตึกระฟ้า,ทวีปเอเชีย 27724003
 • เวียดนาม,ตึกระฟ้า,ทวีปเอเชีย 27723944
 • เวียดนาม,ตึกระฟ้า,ทวีปเอเชีย 27723842
 • เวียดนาม,ตึกระฟ้า,ทวีปเอเชีย 27723793
 • เวียดนาม,ตึกระฟ้า,ทวีปเอเชีย 27723753
 • เวียดนาม,ตึกระฟ้า,ทวีปเอเชีย 27723689

»ภาพถ่าย